Hurriyet Developers API

This version is in Beta, there may be issues we're still working out.

Page

Sayfa içerisine atanmış haberleri servis eder.

Single Page

Open in API Explorer
GET /pages/{Id}

Tekil bir sayfaya atanmış haberleri listeler.

Data Structure

Id: Sayfa id'sini temsil eder.
CreatedDate: Sayfanın oluşturulma tarihini temsil eder.
PageNews: Sayfaya atanmış haberleri temsil eder.
Id: Haber id'sini temsil eder.
ContentType: Haber içerik tipini temsil eder. Olası değerler: Article, Column, NewsPhotoGallery, Page, Folder
CreatedDate: Haberin oluşturulma tarihini temsil eder.
Description: Haberin spot metnini temsil eder.
Files: Haberin görsellerini temsil eder.
ModifieDate: Haberin en son güncellenme tarihini temsil eder.
Path: Haberin bağlı bulunduğu dizini temsil eder. /{dizin}/ şeklindeki ifade biçimi, ağaç yapı olarak devam etmektedir. Örneğin; /spor/futbol/
Title: Haberin başlığını temsil eder.
Url: Haberin gerçek adresini temsil eder.
Title: Sayfa başlığını temsil eder.
Url: Sayfanın gerçek adresini temsil eder.

Example Request

Format:
curl --request GET \
 --url 'https://api.hurriyet.com.tr/v1/pages/5581488665345c152c269bc0?%24select=foo' \
 --header 'accept: application/json' \
 --header 'apikey: YOUR API KEY HERE'
require 'uri'
require 'net/http'

url = URI("https://api.hurriyet.com.tr/v1/pages/5581488665345c152c269bc0?%24select=foo")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true
http.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_NONE

request = Net::HTTP::Get.new(url)
request["accept"] = 'application/json'
request["apikey"] = 'YOUR API KEY HERE'

response = http.request(request)
puts response.read_body
var http = require("https");

var options = {
 "method": "GET",
 "hostname": "api.hurriyet.com.tr",
 "port": null,
 "path": "/v1/pages/5581488665345c152c269bc0?%24select=foo",
 "headers": {
  "accept": "application/json",
  "apikey": "YOUR API KEY HERE"
 }
};

var req = http.request(options, function (res) {
 var chunks = [];

 res.on("data", function (chunk) {
  chunks.push(chunk);
 });

 res.on("end", function () {
  var body = Buffer.concat(chunks);
  console.log(body.toString());
 });
});

req.end();
import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("api.hurriyet.com.tr")

headers = {
  'accept': "application/json",
  'apikey': "YOUR API KEY HERE"
  }

conn.request("GET", "/v1/pages/5581488665345c152c269bc0?%24select=foo", headers=headers)

res = conn.getresponse()
data = res.read()

print(data.decode("utf-8"))
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://api.hurriyet.com.tr/v1/pages/5581488665345c152c269bc0?%24select=foo",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 30,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "accept: application/json",
  "apikey: YOUR API KEY HERE"
 ),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
 echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
 echo $response;
}
package main

import (
	"fmt"
	"net/http"
	"io/ioutil"
)

func main() {

	url := "https://api.hurriyet.com.tr/v1/pages/5581488665345c152c269bc0?%24select=foo"

	req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)

	req.Header.Add("accept", "application/json")
	req.Header.Add("apikey", "YOUR API KEY HERE")

	res, _ := http.DefaultClient.Do(req)

	defer res.Body.Close()
	body, _ := ioutil.ReadAll(res.Body)

	fmt.Println(res)
	fmt.Println(string(body))

}

Path Parameters

Name Type Required Description Example
Id String Required

Tekil sayfa Id'si

5581488665345c152c269bc0

Query Parameters

Name Type Required Description Example
$select String Optional

İstenen belirli kolonlar sonuç setine dahil edilir.

foo

List Pages

Open in API Explorer
GET /pages

Sayfaları listeler.

Data Structure

Id: Sayfa id'sini temsil eder.
CreatedDate: Sayfanın oluşturulma tarihini temsil eder.
Title: Sayfa başlığını temsil eder.
Url: Sayfanın gerçek adresini temsil eder.

Example Request

Format:
curl --request GET \
 --url 'https://api.hurriyet.com.tr/v1/pages?%24filter=foo&%24select=foo&%24top=42&%24skip=0' \
 --header 'accept: application/json' \
 --header 'apikey: YOUR API KEY HERE'
require 'uri'
require 'net/http'

url = URI("https://api.hurriyet.com.tr/v1/pages?%24filter=foo&%24select=foo&%24top=42&%24skip=0")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true
http.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_NONE

request = Net::HTTP::Get.new(url)
request["accept"] = 'application/json'
request["apikey"] = 'YOUR API KEY HERE'

response = http.request(request)
puts response.read_body
var http = require("https");

var options = {
 "method": "GET",
 "hostname": "api.hurriyet.com.tr",
 "port": null,
 "path": "/v1/pages?%24filter=foo&%24select=foo&%24top=42&%24skip=0",
 "headers": {
  "accept": "application/json",
  "apikey": "YOUR API KEY HERE"
 }
};

var req = http.request(options, function (res) {
 var chunks = [];

 res.on("data", function (chunk) {
  chunks.push(chunk);
 });

 res.on("end", function () {
  var body = Buffer.concat(chunks);
  console.log(body.toString());
 });
});

req.end();
import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("api.hurriyet.com.tr")

headers = {
  'accept': "application/json",
  'apikey': "YOUR API KEY HERE"
  }

conn.request("GET", "/v1/pages?%24filter=foo&%24select=foo&%24top=42&%24skip=0", headers=headers)

res = conn.getresponse()
data = res.read()

print(data.decode("utf-8"))
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://api.hurriyet.com.tr/v1/pages?%24filter=foo&%24select=foo&%24top=42&%24skip=0",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 30,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "accept: application/json",
  "apikey: YOUR API KEY HERE"
 ),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
 echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
 echo $response;
}
package main

import (
	"fmt"
	"net/http"
	"io/ioutil"
)

func main() {

	url := "https://api.hurriyet.com.tr/v1/pages?%24filter=foo&%24select=foo&%24top=42&%24skip=0"

	req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)

	req.Header.Add("accept", "application/json")
	req.Header.Add("apikey", "YOUR API KEY HERE")

	res, _ := http.DefaultClient.Do(req)

	defer res.Body.Close()
	body, _ := ioutil.ReadAll(res.Body)

	fmt.Println(res)
	fmt.Println(string(body))

}

Query Parameters

Name Type Required Description Example
$filter String Optional

OData sorgu filtresi bu alandan girilebilir. İzinli filtre property'leri: Id

foo
$select String Optional

İstenen belirli kolonlar sonuç setine dahil edilir.

foo
$top Integer Optional

Geri dönen sonuç setindeki kayıt sayısını filtreler.

42
$skip Integer Optional

Sonuç setinden istenilen kayıt kadarını atlar.

0